Μελέτη Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Η μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαμβάνει κυρίως τον σχεδιασμό της εσωτερικής υδραυλικής ενός κτιρίου. Η εσωτερική υδραυλική εγκαταστάση ενός κτιρίου περιλαμβάνει το σύστημα διανομής του κρύου και ζεστού νερού, το σύστημα αποχέτευσης των ακαθάρτων νερών και λυμάτων και το σύστημα απομακρύνσεων των νερών της βροχής. Και τα τρία αυτά συστήματα είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική λειτουργία οποιουδήποτε κτιρίου, το οποίο προορίζεται να στεγάσει ανθρώπους σαν κατοικία, σαν χώρος εργασίας, ή σαν χώρος προσωρινής διαμονής (δημόσιοι χώροι, χώροι αναψυχής κ.λ.π.).

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Η επίδραση της προβλεπόμενης ή της πιθανής χρήσεως του κάθε χώρου και η θέση του κτιρίου (σε σχέση με το πολεοδομικό ιστό) είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες για τη μορφή, την έκταση και τα μεγέθη των σχετικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά για τον τρόπο που αυτές θα συνεργαστούν λειτουργικά .

Πάντως υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες (τεχνικοί και θεσμικοί) που ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, κάποιοι άλλοι που αναφέρονται στη θέση (πόλη, χωριό, κοινότητα, δόμηση στην εξοχή κ.α.) και κάποιοι ακόμη που αναφέρονται στην προβλεπόμενη χρήση του χώρου, το μέγεθος και τη μορφή του κτιρίου, τον αριθμό των ατόμων που θα εξυπηρετεί .

Οι γενικοί κανόνες αναφέρονται συνήθως σε θέματα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, περιλαμβάνουν συχνά ποσοτικούς περιορισμούς καταναλώσεων κ.α.  Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν αποδεκτούς τρόπους κατασκευών, υλικά και συσκευές που διασφαλίζουν την ποιότητα των νερών πόσης και χρήσης, την ανεξαρτησία των αγωγών αλλά και τη λειτουργική συνεργασία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την προστασία άλλων καταναλωτών, που συνδέονται στα ίδια δίκτυα πόλης, από σφάλματα ή κακοτεχνίες ή ανευθυνότητες ένος τυχαίου χρήστη .

Ειδικότερα κανόνες (τεχνικοί και θεσμικοί) προδιαγράφουν τις κύριες ιδιότητες και τα μεγέθη (μέγιστα ή ελάχιστα) των στοιχείων του κάθε δικτύου ή συστήματος και τις προυποθέσεις και τον τρόπο που μπορεί κάθε μεμονωμένο ιδιωτικό ή μη δίκτυο να συνδεθεί στους δημοτικούς αγωγούς διανομής νερού και παραλαβής των ακαθάρτων νερών ή των νερών της βροχής .

Όλα τα παραπάνω βοηθητικά στοιχεία συνθέτουν μια πλούσια βιβλιογραφία που περιλαμβάνει υγειονομικές διατάξεις, κανονισμούς οργανισμών ή πολεοδομικούς, τεχνικές οδηγίες και ειδικά εγχειρίδια με πληροφορίες και υποδείξεις .

Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι η στενή διασύνδεση των δικτύων αυτών με την κατασκευή και λειτουργία των οικισμών και κάθε συγκεκριμένης οικοδομής κάνει αναγκαία τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων τεχνικών κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τους.

 

II . ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ

 

A . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κάθε μελέτη εγκαταστάσεως Υδρεύσεως, πρέπει να περιλαμβάνει :

 

 

1. Γενικό σχέδιο ύδρευσης

Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο θα φαίνεται η θέση των υδρομετρητών και οι διαδρομές των σωληνών παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκκίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους.

 

2. Τεχνική περιγραφή Εγκατάστασης – Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών που θα περιλαμβάνει:

α)   Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

β)   Τις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες).

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που επιλέγει για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές).

 

3. Τεύχος υπολογισμών

α) Θα περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς στις περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες κ.λ.π.), ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του δικτύου.

β) Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία δεν απαιτείται τεύχος υπολογισμών.

 

 

4. Σχέδια κατασκευής

Κατόψεις όλων των ορόφων, στις οποίες θα φαίνονται :

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

β) Η γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και τα δίκτυα διανομής ζεστού και κρύου νερού. Η τροφοδότηση των κοινοχρήστων χώρων και του δικτύου άρδευσης κήπου όπου υπάρχουν.

γ) Το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των σωλήνων των δικτύων, οι διακόπτες, δικλείδες κ.λ.π.

δ) Υπόμνημα που θα δείχνει τη διάκριση των σωληνώσεων ζεστού − κρύου νερού, καθώς και τους συμβολισμούς διακοπτών, δικλείδων, κ.λ.π κάθε είδους, καθώς και κάθε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων.

Διάγραμμα ύδρευσης στο οποίο θα εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια δίκτυα. Επίσης η διάμετρος των σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βάνες, κρουνοί, βαλβίδες κ.λ.π.)

Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθήκευσης ή σύνδεση με αντλιοστασίων και κάθε άλλης κατασκευής που χρειάζεται σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του δικτύου πόλεως ,καθώς επίσης και σε κτίρια με ειδικές απατήσεις (βιομηχανίες,ξενοδοχεία κ.λ.π).

 

Β . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ η «Τεχνική Περιγραφή» πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία θα αφορούν :

α) Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν .

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

γ) Τον τρόπο εγκαταστάσεως και συνδέσεως (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες).

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές).

 

 

 

Με τον όρο εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση εννοείται το σύστημα διανομής κρύου και ζεστού νερού, το σύστημα αποχέτευσης των ακαθάρτων νερών και λυμάτων, καθώς και το σύστημα απομάκρυνσης των νερών της βροχής.