Πιστοποιήσεις Gas Free

Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών σε δεξαμενές και κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον, επιβάλλεται να εκδίδεται πιστοποιητικό Gas Free.

Τέτοιοι χώροι είναι οι χώροι φορτίων ή χώροι που περιέχουν καυστικά καύσιμα, εύφλεκτα υγρά, επικίνδυνα ή δηλητηριώδη αέρια, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα για την υγεία υγρά ή αέρια, ακόμα και οι αδρανοποιημένοι χώροι.

 

Το Πετρέλαιο Θέρμανσης περιέχει κατάλοιπα τα οποία κατακάθονται στη βάση της δεξαμενής. Η απομάκρυνση τους είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του καυστήρα και την αποφυγή διάβρωσης της δεξαμενής.

 

Η εφαρμογή gas free δηλαδή η απαλλαγή από εύφλεκτα αέρια γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο σε περιπτώσεις που πραγματοποιούνται εργασίες που απαιτούν την ύπαρξη φωτιάς (κοπή και τεμαχισμός δεξαμενής) ή για την μετατροπή του συστήματος θέρμανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο όπου και εκδίδεται το απαραίτητο πιστοποιητικό.