Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβάλλεται να διαθέτουν πιστοποίηση ADR βάσει της Ελληνικής και της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Εξαίρεση αποτελούν τα οχήματα κοινού φόρτου, τα οποία μεταφέρουν συγκεκριμένες ύλες σε συσκευασίες. Σε τέτοια περίπτωση, το όχημα δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένο κατά ADR, επιβάλλεται όμως να είναι πιστοποιημένη η κάθε συσκευασία που μεταφέρει και η οποία περιλαμβάνει επικίνδυνο φορτίο.

Ευρωπαϊκή Συμφωνία

H συμφωνία ADR είναι μία Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Στα επικίνδυνα εμπορεύματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα υγροποιημένα αέρια (προπάνιο, βουτάνιο, κ.λ.π.), τα εύφλεκτα υγρά (βενζίνη, πετρέλαιο, κ.λ.π.) και τα εκρηκτικά. Ένα όχημα για να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να διαθέτει σύμφωνα με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία Φύλλα Δοκιμών Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών από διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου ADR το οποία προωθούνται στα Κ.Τ.Ε.Ο. για την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης ADR.